Mission Bay v Point Loma J.V. + Cheer 10/14/09 - MicheleFriszell