J.V.Mission Bay v Serra 11-10-2010 - MicheleFriszell